Image

Personvern ved Filadelfiakirkens Skoletilbud (FBO og MBS)

Filadelfiakirkens skoletilbud omfatter i denne sammenheng selskapene Filadelfia Bibelskole Oslo og Menighetsbibelskolen AS avd. Oslo heretter (MBS) De to skolene har kunnskapsproduksjon og formidling som kjernevirksomhet.

Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, kontoopplysninger eller ip-adresser.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. Når personopplysninger deles med andre reguleres det av en databehandleravtale som sikrer at personopplysninger blir behandlet på tilsvarende måte.

Filadelfia Bibelskole, Oslo ( for videre FBO) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes i loven den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven. Kontaktinfo til FBO finner du nederst i denne personvernerklæringen.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Følgende personopplysninger kan bli behandlet: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, nasjonalitet, allergier, foto (for student ID), søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, status (slik som oppholdstillatelse og politiattest der det er relevant), sykemelding, permisjonssøknad, semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og skriftlig kommunikasjon mellom deg og skolen.

I utgangspunktet blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg.

Unntaksvis kan slike opplysninger bli lagret hvis det er nødvendig for å tilrettelegge din studiesituasjon.

Hvordan innhenter vi opplysningene?

Personopplysninger hentes fra elevens søknad og ved skoleoppstart.

Se Hjemmel for behandling av opplysningene [1]

Opplysninger om brukeradferd på nettsider og sosiale medier hentes via anonymisert datatrafikk fra Google Analytics og Facebook Pixel.

Hva bruker vi opplysningene til?

Opplysninger vi lagrer om den enkelte benytte til følgende:

 • Kommunikasjon med elever og studenter
 • Klasseoversikt Wisweb / Google Classroom
 • Fraværsføring og oppfølging av fravær
 • Fakturering av semesteravgift og turer
 • Innrapportering av elevtall til UDIR (Utdanningsdirektoratet)
 • Historikk
 • Statistikk i forhold til søkermasse,
Hvor lenge opplysningene oppbevares
 • Vi oppbevarer personopplysninger i Wisweb og Tripletex, (vårt skole- og regnskapssystem) for historie, også frem i tid.
Hvem deler vi opplysninger med

Tripletex          - Regnskapsfirma som handterer fakturaer

Udir                 - Innrapportering av elevantall to ganger i året.

SSB                  - Statistikk

Lånekassen   - Elever som er tatt opp på studiet.

Plusoffice.      - HMS system

Wisweb           - Skolebehandlingssytem for søknader, elevbehandling og fravær.

Elvanto.           - Kirkens databasesystem for turnuser og          gudstjenesteplanlegging.

Salto                - Nøkkelsystem for brukere av skolens fasiliteter.

Andre parter som etter offentleglova har krav på innsyn i dine personopplysninger

Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger.

 • Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet.
 • Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ.
 • Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturelt, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter.
 • Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om overfor nevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss og vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig, og normalt innen 30 dager.

Personvernerklæringer for ulike systemer
 • Personvernerklæring for Wisweb
 • Personvernerklæring for Google Classroom
 • Personvernerklæring for Tripletex
 • Personvernerklæring for Elvanto
 • Personvernerklæring for Plusoffice
 • Personvernerklæring for .......
Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og henvendelser angående denne tjenesten kan rettes til Filadelfia Bibelskole Oslo

Filadelfia Bibelskole Oslo
Postboks 6854, St. Olavsplass
0130 Oslo
Tlf. 4000 5 767
E-mail: bibelskolen@filadelfia.no

[1]       Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a
             Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
             Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c

Image